MAEN SK spol. s r.o.

Prejsť na obsah

› › ›  O d p l y ň o v a n i e s k l á d o k o d p a d o vV ý r o b a e l e k t r i n y z o s k l á d k o v é h o p l y n uP l y n o v é k o g e n e r a č n é j e d n o t k yČ e r p a c i e s t a n i c e p l y n uZ a r i a d e n i a n a ú p r a v u a č i s t e n i e p l y n uV y u ž i t i e o d p a d o v é h o t e p l a

Odplyňovanie skládok odpadov:
 • odborný odhad produkcie skládkového plynu a jeho potenciálu na výrobu elektriny, vrátane využitia odpadového tepla vznikajúceho pri jej výrobe, prípadne odhad energetického potenciálu výhradne na výrobu tepla
 • vykonávanie priamych (in-situ) meraní tvorby a zloženia skládkového plynu alebo iných druhov bioplynu
 • kompletný projekt odplynenia skládky odpadov, vrátane návrhu optimálneho riešenia na zníženie emisií a energetického využitia skládkového plynu (elektrina a teplo)
 • úpravy plynozberných systémov v závislosti od zmeny topografie skládky odpadov
Výroba elektriny zo skládkového plynu:
 • návrh a kompletný projekt zdroja elektriny (alebo tepla), vrátane vyvedenia výkonu (prípojka NN, prípojka VN a trafostanica)
 • výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
 • komplexné prevádzkovanie energetických zariadení na využívanie skládkového plynu, vrátane starostlivosti o plynozberný systém skládky
 • prevádzkové monitorovanie tvorby a zloženia skládkového plynu
 • riadiace prevádzkové systémy zabezpečujúce chod energetického zariadenia (vrátane jeho sledovania, ovládania a diagnostiky na diaľku)
Plynové kogeneračné jednotky:
 • dodávka plynových kogeneračných jednotiek radu MAEN MV SP na bioplyn alebo radu MAEN MV ZP na zemný plyn, s jednotlivými menovitými (inštalovanými) výkonmi od 80 kW do 800 kW, a s automatizovanou prevádzkou bez trvalej obsluhy
 • dodávka kogeneračných jednotiek na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, určených pre iné druhy horľavých plynov, prípadne (na prianie) aj na kvapalné palivá (napr. motorová nafta, mazut, a pod.)
 • vyhotovenie kogeneračných jednotiek je modulové s umiestnením v strojovni (na prianie aj s protihlukovým krytom) alebo kontajnerové, a to pre vnútornú alebo vonkajšiu inštaláciu
Čerpacie stanice plynu:
 • dodávka komplexných technologických riešení pre čerpanie plynu - čerpacích staníc
 • čerpacie stanice plynu môžu byť vyhotovené v interiérovom modulárnom vyhotovení alebo v exteriérovom vyhotovení (uzavreté v oceľovom samonosnom kontajneri) so zabudovanými meracími a analytickými systémami (meranie prietoku plynu, jeho zloženia, vlhkosti, apod., vrátane diaľkového prenosu meraných údajov a možnosti diaľkového ovládania činnosti čerpacej stanice)
 • automatická prevádzka čerpacej stanice s občasnou obsluhou (kontrolou)
 • priestorové a farebné vyhotovenie podľa požiadaviek zákazníka
Zariadenia na úpravu a čistenie plynu:
 • technologické celky na úpravu skládkového plynu alebo bioplynu:
  • odlučovanie nadmerného obsahu vodných pár v plyne (s použitím systému "ohrev/schladenie/kondenzácia")
  • znižovanie obsahu kyslých zložiek plynu (napr. síra, amoniak, siloxany, a pod.)
  • odstraňovanie mechanických nečistôt z plynu
  • kompresia (zahusťovanie) plynu
 • umiestnenie zariadenia na úpravu plynu v uzavretom zabezpečenom kontajneri alebo voľne na spevnenej ploche (so zastrešením alebo bez), v modulárnom vyhotovení
Využitie odpadového tepla:
 • dodávka a montáž zariadení na využitie odpadového tepla z výroby elektriny (využitie tepla z chladiacich okruhov hnacích motorov alebo spalinovodov - výfukov alebo komínov kogeneračných jednotiek)
 • nepriamoohrievané výmenníky tepla typu "voda/voda" alebo "voda/vzduch"
 • teplovzdušné vykurovanie priemyselných alebo poľnohospodárskych objektov (dielne, garáže, skleníky, a pod.) energiou pochádzajúcou z odpadového tepla pri výrobe elektriny
 • sušenie nasiakavých materiálov (napr. sušenie dreva, pilín, čistiarenských kalov, poľnohospodárskych produktov, atď.)

© MAEN SK spol. s r.o. (v.2021/04)

›  Využívaním obnoviteľnej energieprispievame k ochrane ovzdušiaOdplyňovanie skládok odpadovVýroba elektriny zo skládkového plynuPlynové kogeneračné jednotkyČerpacie stanice plynuZariadenia na úpravu a čistenie plynuVyužitie odpadového tepla

Návrat na obsah