O spoločnosti - MAEN SK spol. s r.o.

Prejsť na obsah

O spoločnosti

Spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. - priemyselná a komunálna energetika - vznikla dňa 4. januára 2007 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17406/R. V rovnakom roku 2007 zahájila spoločnosť výkon svojej obchodnej činnosti, a to prípravou, naprojektovaním, povolením a výstavbou prvých troch energetických zariadení využívajúcich na výrobu elektriny a tepla obnoviteľné zdroje energie - skládkový plyn (LFG).
Na vymedzenom území Slovenskej republiky spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. prevádzkuje v súčasnosti sedem energetických zdrojov využívajúcich na výrobu elektriny skládkový plyn. Spoločnosť podniká v oblasti výroby a dodávky elektriny na základe platného povolenia, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR pod č. 2007E 0273 - 4. zmena.
Skládkový plyn, vznikajúci v odpadoch zneškodnených na skládkach odpadov, je zachytávaný plynozbernými systémami zabudovanými do jednotlivých telies týchto skládok odpadov a následne (pomocou podtlakových čerpadiel - vývev - umiestnených v čerpacích staniciach jednotlivých zariadení) je transportovaný do kogeneračných jednotiek (zdrojov elektriny), v ktorých slúži ako palivo pre pohon samotných motorgenerátorov týchto kogeneračných jednotiek - spaľovanie skládkového plynu v piestových spaľovacích zážihových motoroch.
Okrem prevádzkovania samotných zdrojov elektriny využívajúcich skládkový plyn, vykonáva spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. aj nasledujúce činnosti alebo dodávky:
  • odborné konzultácie a poradenstvo v oblasti skládkovania odpadov, nakladania so skládkovým plynom a v oblasti ochrany ovzdušia,
  • návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie,
  • realizácia systémov odplynenia skládok odpadov,
  • prevádzkovanie kogeneračných jednotiek, energetických zariadení a systémov na čerpanie a dopravu plynu,
  • servisovanie kogeneračných jednotiek,
  • dodávka technologických zariadení v oblasti elektroenergetiky a prepravy plynu,
  • dodávka a montáž potrubných rozvodov z HDPE (z vysokohustotného polyetylénu),
  • regulované pohony všetkých výkonov,
  • zariadenia kotolní a kotlov,
  • záložné dieselové alebo plynové generátory.
Energetické využívanie skládkového plynu (EVSP)
Hlavnou činnosťou spoločnosti MAEN SK spol. s r.o. je výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, pričom sa spoločnosť primárne orientuje na výrobu elektriny zo skládkového plynu (z LFG, z anglického "landfill gas"). V tomto prípade sa jedná o špeciálny druh obnoviteľného zdroja energie - bioplyn - vznikajúci pri anaeróbnom rozklade biologických zložiek odpadov zneškodňovaných uložením na skládkach odpadov. Ako zariadenia, využívajúce skládkový plyn ako palivo, sú používané kogeneračné jednotky s piestovým spaľovacím motorom, vyrábajúce v súbehu elektrinu a teplo.
Proces výroby elektriny zo skládkového plynu (LFG) je nasledujúci:
  • skládkový plyn sa čerpá (ťaží) zo skládkového telesa pomocou hĺbkových odplyňovacích objektov (vrtov alebo studní) alebo prostredníctvom semihorizontálych odplyňovacích rýh, prípadne pomocou plošných drénov,
  • čerpaný skládkový plyn je následne plynozberným potrubným systémom dopravovaný do čerpacej stanice plynu,
  • plynozberný potrubný systém je sústava pripojovacích a zberných potrubí po trase (od jednotlivých odplyňovacích objektov až do čerpacej stanice plynu); tento systém je podtlakový, pričom požadovaný "sací" podtlak v systéme je vytváraný pomocou sacieho plynového čerpadla (vývevy), ktoré je súčasťou komplexu zariadení čerpacej stanice plynu,
  • regulácia prietoku skládkového plynu v plynozbernom potrubnom systéme sa vykonáva automatizovaným riadením sacieho výkonu plynového čerpadla, a tiež aj pomocou tzv. "regulačných hniezd" (združené miesta regulácie tlaku a objemu plynu na jednotlivých pripojovacích potrubiach plynozberného systému),
  • dopravený skládkový plyn je následne spracovaný v čerpacej stanici, kde je vysušený, ochladený, vyčistený a následne stlačený na úroveň pretlaku potrebnú pre riadny chod spaľovacieho plynového motora (čerpacia stanica môže byť súčasťou kontajnera kogeneračnej jednotky alebo samostatne stojaca, a to v závislosti od jej výkonu a požadovaného množstva čerpaného plynu),
  • z čerpacej stanice je potom stlačený plyn vedený (cez sústavu mikrofiltrov) palivovým potrubím do plynového spaľovacieho motora kogeneračnej jednotky, v ktorom je spotrebovaný ako palivo (zdroj energie),
  • ku spaľovaciemu motoru je pripojený elektrický synchrónny generátor nízkeho napätia, v ktorom je indukčným spôsobom vyrábaná elektrina,
  • elektrina vyrobená v motorgenerátore (piestový spaľovací motor + elektrický generátor) je následne odvádzaná NN prípojkou (400V) do trafostanice (transformácia 400V / 22 kV), a následne prostredníctvom VN prípojky dodávaná cez príslušné pripojovacie miesto do VN distribučnej sústavy (22 kV).
Kogeneračné jednotky
Kogeneračné jednotky dodávané spoločnosťou MAEN SK spol. s r.o. môžu mať jednotlivý menovitý inštalovaný elektrický výkon (IV) od 80 do 800 kW (v prípade požiadavky zákazníka je možné dodať kogeneračné jednotky s IV až 3 MW). Všetky dodávané typy kogeneračných jednotiek (aj s rôznymi menovitými inštalovanými výkonmi) je možné inštalovať v mieste ich prevádzkovania kombinovane (v paralelnom zapojení) s cieľom "vyskladania" požadovaného IV podľa požiadaviek zákazníka. Paralelné zapojenie kogeneračných jednotiek umožňuje prevádzkovanie viacerých kogeneračných jednotiek spoločne v danom čase alebo aj jednotlivo ("odopnutie" jednej jednotky z výroby alebo dodávky elektriny nemá priamy vplyv na chod ostatných jednotiek prevádzkovaných paralelne na jednom mieste).
Palivom, spaľovaným v dodávaných kogeneračných jednotkách, môže byť plyn (bioplyn, zemný plyn, a pod.), motorová nafta, mazut alebo iné kvapalné palivo. Ako hnacie motory kogeneračných jednotiek sú využívané piestové spaľovacie motory Perkins, MAN, TEDOM, Jenbacher, Ruston a iné. Na výrobu elektriny sú v dodávaných kogeneračných jednotkách využívané 3-fázové synchrónne elektrické generátory (alternátory) Stamford, Mecc Alte alebo Leroy Sommer, s výkonmi od 0,4 kV do 10,5 kV. Na zabezpečenie automatizovaného chodu kogeneračných jednotiek (bez trvalej obsluhy) sa používajú riadiace systémy SAIA, ktoré umožňujú diaľkové ovládanie kogeneračných jednotiek, vzdialené sledovanie ich prevádzky a ich diagnostikovanie, a to napr. po telefónnych alebo rádiových linkách.
Poznámka:
Kogeneračné jednotky môžu byť prevádzkované v pripojení k distribučnej sústave (prifázované) alebo prevádzkované v autonómnej sieti (neprifázované - ostrovná prevádzka).
Dodávané kogeneračné jednotky môžu byť vyhotovené ako bežné (kombinovaná výroba elektriny a tepla súčasne) alebo ako modifikované (prevádzka bez odberu tepla) - v tomto prípade sú kogeneračné jednotky primárne vyrábajúce elektrinu vybavené prídavným chladením. Kogeneračné jednotky dodávané spoločnosťou MAEN SK spol. s r.o. môžu byť vyhotovené buď v modulovom prevedení (pre ich umiestnenie v strojovni) alebo ako kontajnerové (pre ich umiestnenie vo vnútornom alebo vonkajšom prostredí), pričom spĺňajú emisné limity podľa predpisu TA-Luft 86 (na prianie aj podľa predpisu 1/2 TA-Luft 86). Výrobcom dodávaných kogeneračných jednotiek je spoločnosť MAEN spol. s r.o., Praha, Česká republika (materská spoločnosť spoločnosti MAEN SK spol. s r.o.).
Informácie o podnikaní spoločnosti:

© MAEN SK spol. s r.o. (v.2021/04)

›  Využívaním obnoviteľnej energieprispievame k ochrane ovzdušiaOdplyňovanie skládok odpadovVýroba elektriny zo skládkového plynuPlynové kogeneračné jednotkyČerpacie stanice plynuZariadenia na úpravu a čistenie plynuVyužitie odpadového tepla

Návrat na obsah