Naše zdroje - MAEN SK spol. s r.o.

Prejsť na obsah

Naše zdroje

V súčasnosti spoločnosť MAEN SK spol. s.r.o. prevádzkuje na území Slovenskej republiky sedem zariadení na energetické využívanie skládkového plynu (EVSP). Zariadenia EVSP sú inštalované na skládkach na zneškodňovanie odpadov, na ktoré sú ukladané odpady, ktoré nie sú nebezpečné. Jedná sa o nasledujúce zariadenia na výrobu elektriny z OZE:
  • EVSP Banská Bystrica - 1 x kogeneračná jednotka MAEN D 300 SP, inštalovaný elektrický výkon zariadenia 300 kW, umiestnenie Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica, zariadenie je v trvalej prevádzke od apríla 2008,
  • EVSP Dubnica nad Váhom - 2 x kogeneračná jednotka MAEN L 150 SP, inštalovaný elektrický výkon zariadenia 300 kW, umiestnenie Skládka odpadov Dubnica nad Váhom - Luštek, zariadenie je v trvalej prevádzke od februára 2010,
  • EVSP Kostolné - 1 x kogeneračná jednotka MAEN D 300 SP, inštalovaný elektrický výkon zariadenia 270 kW, umiestnenie Skládka odpadov Kostolné - Hrašné, zariadenie je v trvalej prevádzke od decembra 2013,
  • EVSP Livinské Opatovce - 1 x kogeneračná jednotka MAEN L 150 SP, inštalovaný elektrický výkon zariadenia 150 kW, umiestnenie Skládka odpadov Livinské Opatovce - Chudá Lehota, zariadenie je v trvalej prevádzke od decembra 2013,
  • EVSP Nový Tekov - 1 x kogeneračná jednotka MAEN D 300 SP, inštalovaný elektrický výkon zariadenia 270 kW, umiestnenie Skládka odpadov Nový Tekov - Šándorhalma, zariadenie je v trvalej prevádzke od januára 2009,
  • EVSP Zvolenská Slatina - 1 x kogeneračná jednotka MAEN L 150 SP, inštalovaný elektrický výkon zariadenia 150 kW, umiestnenie Skládka odpadov Zvolenská Slatina, zariadenie je v trvalej prevádzke od apríla 2008,
  • EVSP Žakovce - 1 x kogeneračná jednotka MAEN L 150 SP, inštalovaný elektrický výkon zariadenia 150 kW, umiestnenie Skládka odpadov Žakovce - Úsvit, zariadenie je v trvalej prevádzke od septembra 2009.
Zdroje elektriny (plynové kogeneračné jednotky), ktoré sú súčasťou jednotlivých zariadení EVSP prevádzkovaných spoločnosťou MAEN SK spol. s r.o., dosahujú počas bežného kalendárneho roka časovú využiteľnosť na priemernej úrovni 8 140 hodín, pričom, ako palivo pre pohon motorgenerátorov, spotrebujú skládkový plyn v celkovom priemernom objeme cca 5 967 tis. m3 / rok. Energetickým využitím uvedeného množstva skládkového plynu vyrobia prevádzkované zdroje elektriny elektrinu v celkovom priemernom objeme cca 8 335 MWh / rok. Zariadenia EVSP dodávajú celý objem vyrobenej elektriny (znížený o technologickú vlastnú spotrebu týchto zariadení, priamo súvisiacu s výrobou elektriny - elektrina spotrebovaná napr. pre pohony čerpadiel, chladičov, ventilátorov, riadiacich, meracích a kontrolných systémov, vnútorného osvetlenia, a pod.) prostredníctvom príslušných pripojovacích miest do regionálnych distribučných sústav napäťovej úrovne 22 kV (vysoké napätie).
Okrem výroby elektriny produkujú prevádzkované zariadenia EVSP pri svojej činnosti aj využiteľné teplo, ktorého energetická hodnota sa pohybuje na úrovni približne 114 TJ / rok.
Tepelná energia, ktorá je produkovaná kogeneračnými jednotkami pri výrobe elektriny, je v súčasnosti využívaná na vykurovanie objektov technologickej základne jednotlivých skládok odpadov (prevádzkové budovy, garáže, dielne, ohrev úžitkovej vody, a pod.). Dodávka tepla do jednotlivých miest spotreby (do jednotlivých vykurovaných objektov) je vykonávaná prostredníctvom tepelne izolovaných a okruhovo uzavretých rozvodov, pričom odovzdávanie tepla z chladiacich okruhov kogeneračných jednotiek do rozvodov tepla sa uskutočňuje pomocou izolovaných tepelných doskových výmenníkov typu "voda/voda" s nepriamym ohrevom (primárne a sekundárne okruhy výmenníka sú vzájomne oddelené a uzavreté). Regulácia prietoku tepelného média je vykonávaná automatizovanými regulačnými systémami a prúdenie tepelného média v rozvodoch tepla zabezpečujú elektronicky regulované obehové čerpadlá. Regulačné systémy automaticky udržiavajú požadovanú vykurovaciu teplotu, ako aj požadovaný priebeh vykurovacej krivky, a to na základe automatizovane prijatých požiadaviek na odber tepla, a tiež aj vstupných a výstupných teplôt tepelného média, meraných na vstupe do výmenníka a výstupe z neho.
Využívaním odpadového tepla, ktoré je zariadeniami EVSP (kogeneračnými jednotkami) produkované pri výrobe elektriny, na vykurovanie objektov tvoriacich technologickú základňu areálov skládok odpadov, dochádza k významnej úspore primárnych energií, ktoré by museli byť inak použité na toto vykurovanie (napr. elektrina, zemný plyn, drevná hmota). Sekundárnym priaznivým dôsledkom využívania odpadového tepla je aj úspora emisií, ktoré by boli inak produkované pri výrobe potrebného tepla z primárnych energetických zdrojov (nevzniknuté - ušetrené - emisie).
V prípade, ak je kogeneračná jednotka počas vykurovacej sezóny mimo prevádzky (kogeneračná jednotka je v odstávke napr. z dôvodu vykonávania jej pravidelnej údržby, opravy alebo jej poruchy), je dodávka tepla do vykurovaných objektov zabezpečená prídavným elektrickým ohrievačom (kotlom), ktorý sa automaticky zapne po zaznamenaní poklesu požadovanej teploty vo vykurovacích okruhoch. Po obnovení chodu kogeneračnej jednotky sa prídavné vykurovanie automaticky vypne.
Technologické a stavebné celky tvoriace EVSP
Jednotlivé zariadenia EVSP tvoria nasledujúce technologické a stavebné celky:
  • zachytávanie skládkového plynu (plynozberný systém),
  • čerpanie skládkového plynu (čerpacia stanica),
  • energetický zdroj - kogeneračná jednotka,
  • riadiaci, kontrolný a bezpečnostný systém,
  • vyvedenie elektrického alebo tepelného výkonu,
  • spevnené plochy a prístupová komunikácia,
  • oplotenie.
Poznámka:
V prípade potreby zvýšenia inštalovaného výkonu zariadenia z akýchkoľvek dôvodov, je možné tento výkon zvýšiť buď výmenou celého kontajnera s kogeneračnou jednotkou za jednotku s vyšším inštalovaným výkonom alebo pridaním novej kogeneračnej jednotky k už stávajúcej jednotke (nezávislá paralelná prevádzka viacerých motorgenerátorov - zdrojov elektriny).
© MAEN SK spol. s r.o. (v.2021/04)

›  Využívaním obnoviteľnej energieprispievame k ochrane ovzdušiaOdplyňovanie skládok odpadovVýroba elektriny zo skládkového plynuPlynové kogeneračné jednotkyČerpacie stanice plynuZariadenia na úpravu a čistenie plynuVyužitie odpadového tepla

Návrat na obsah