Emisie a EVSP - MAEN SK spol. s r.o.

Prejsť na obsah

Emisie a EVSP

Zmesové komunálne odpady, ktoré sú zneškodňované na skládkach odpadov, tvoria rôzne druhy odpadových materiálov (zložiek odpadov). Jednou skupinou z nich sú biologicky rozložiteľné zložky, produkujúce pri svojom aeróbnom alebo anaeróbnom rozklade rôzne plynné emisie (bioplyn) a škodlivé látky, viažúce sa na vodnú fázu (výluh). Pri zneškodňovaní zmesových komunálnych odpadov skládkovaním (ukladanie odpadov do zeme) vzniká v telese skládky špecifický druh bioplynu tzv. skládkový plyn, ktorý je následkom anaeróbneho rozkladu (fermentácie) biologicky rozložiteľných zložiek zneškodnených odpadov, pričom hlavnými zložkami tohto skládkového plynu sú metán (CH4), oxid uhličitý (CO2), dusík (N2), kyslík (O2) a sírovodík (H2S). Skládkový plyn tiež obsahuje aj iné polutanty, akými sú napr. amoniak, vodík, prchavé látky alebo oxid uhoľnatý. Tieto však tvoria v zásade len stopové podiely v celkovom objeme plynu, nakoľko masívna saturácia skládkového plynu jeho dvoma hlavnými zložkami - metánom a oxidom uhličitým - spôsobuje vytláčanie iných jeho zložiek zo zmesi plynu.
Do ovzdušia voľne unikajúci skládkový plyn (vo forme tzv. fugitívnych - povrchových - emisií) teda predstavuje potenciálne významné ohrozenie ovzdušia, a to najmä v blízkom okolí skládok odpadov, na ktorých sú zneškodňované zmesové komunálne odpady s obsahom biologicky rozložiteľných zložiek. Je preto zrejmé, že aktívne zachytávanie, odvádzanie a následné spaľovanie skládkového plynu (v hnacích motoroch kogeneračných jednotiek alebo aspoň na horáku) má zásadný vplyv na znižovanie celkových emisií skládkového plynu inak voľne unikajúceho zo skládok odpadov. Nakoľko do ovzdušia voľne unikajúci skládkový plyn predstavuje významný potenciálny zdroj energie, je vhodné, ak sa energia obsiahnutá v zachytenom skládkovom plyne následne využije v energetických zariadeniach (napr. v kogeneračných jednotkách alebo plynových turbínach) na výrobu (premenu) tejto energie na energiu elektrickú alebo tepelnú, čím je možné sekundárne znížiť celkové požiadavky na dodávku elektriny alebo tepla, ktoré by inak boli vyrábané z neobnoviteľných zdrojov (napr. z fosílnych palív, akými sú ropa, uhlie, a pod.).
Poznámka:
Pri navrhovaní systémov aktívneho odplyňovania skládok odpadov a výpočte očakávaného zníženia emisií unikajúcich zo zneškodnených odpadov do okolitého ovzdušia (a tiež aj následného výpočtu ekonomickej efektívnosti) je nevyhnutné prihliadať na skutočnosť, že množstvo produkovaného skládkového plynu, jeho kvalitatívne zloženie a jeho využiteľná energetická hodnota sú ovplyvňované pôsobením nezávislých (bežne neregulovateľných) faktorov, ktorými sú napr. meniace sa druhové zloženie skládkovaných odpadov, množstvo zrážok, celková vlhkosť odpadov, teplota okolia, atmosférický tlak, miera zhutnenia uložených odpadov, a pod.
Znižovanie emisií skládkového plynu zariadeniami EVSP
Spoločnosťou MAEN SK spol. s r.o. prevádzkované EVSP (zariadenia na energetické využívanie skládkového plynu), ktoré sa nachádzajú na skládkach odpadov na území Slovenskej republiky, majú významný vplyv na znižovanie celkových emisií skládkového plynu do okolitého ovzdušia, pričom priemerné ročné zníženie skládkovanými odpadmi produkovaných emisií (v porovnaní "celkové množstvo emisií obsiahnuté v zachytenom a eneregticky využitom skládkovom plyne vs celkové množstvo emisií vypúštaných do ovzdušia vo výfukovom - emisnom - plyne po spálení skládkového plynu v spaľovacích motoroch kogeneračných jednotiek") predstavuje viac než 91 %.
Priemerené ročné množstvo zachyteného, a v energetických zariadeniach spoločnosti MAEN SK spol. s r.o. využitého skládkového plynu, dosahuje hodnotu približne 5 967 tis. m3, z ktorého je ročne vyrobená elektrina v priemernom objeme cca 8 335 MWh. Zariadenia EVSP pri svojej činnosti produkujú aj využiteľné teplo, ktorého ročná energetická hodnota je na úrovni približne 114 TJ.
Prevádzkované kogeneračné jednotky, ktoré tvoria samotné zdroje elektriny jednotlivých zariadení EVSP, spĺňajú emisné limity určené pre hraničné koncentrácie jednotlivých sledovaných škodlivých látok vypúštaných do ovzdušia, a to podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Plnenie dodržiavania emisných limitov je na zariadeniach EVSP (kogeneračných jednotkách) vykonávané prostredníctvom periodických oprávnených meraní, určených v zmysle ustanovení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. Kogeneračné jednotky, využívané na zariadeniach EVSP prevádzkovaných spoločnosťou MAEN SK spol. s r.o., sú v zmysle platnej legislatívy SR kategorizované ako stredné zdroje znečisťovania ovzdušia, pričom periodicita kontroly dodržiavania plnenia emisných limitov (opakované oprávnené merania emisií) je vykonávaná v šesťročných intervaloch.
Informácie o dodržiavaní emisných limitov zariadení EVSP
V zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia sú prevádzkovatelia veľkých alebo stredných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia povinní, a to na verejne prístupnom mieste, zverejniť informácie o znečisťovaní ovzdušia, dodržiavaní legislatívne stanovených emisných limitov, prípadne informovať verejnosť o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania.
Dodržiavanie určených emisných limitov znečisťujúcich látok, vypúšťaných do ovzdušia jednotlivými prevádzkovanými zariadeniami EVSP, preukazujú nasledujúce doklady - súhrny zo správ o oprávnenom meraní emisií (posledné vykonané periodické merania emisií zo zariadení spoločnosti MAEN SK spol. s r.o.):
Informácie o vypustených emisiách zo zariadení EVSP za rok 2020
Pri prevádzkovaní zariadení EVSP spoločnosti MAEN SK spol. s r.o. je zo strany príslušných orgánov štátnej správy, pôsobiacich v oblasti ochrany ovzdušia, sledované a kontrolované (a to na základe právoplatne vydaných súhlasov pre vypúšťanie plynných emisií z jednotlivých zariadení - kogeneračných jednotiek) dodržiavanie emisných limitov nasledujúcich znečisťujúcich látok: tuhé znečisťujúce látky, oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, celkové organické látky a formaldehyd.
Z výduchov (výfukov) spaľovacích piestových motorov kogeneračných jednotiek prevádzkovaných zariadení EVSP boli počas roka 2020 vypustené, ako súčasť emisných plynov, nasledujúce množstvá sledovaných znečisťujúcich látok (ZL):
  • tuhé znečisťujúce látky (TZL):   0,1569 t,
  • oxid siričitý (SO2):   1,1992 t,
  • oxidy dusíka (NOx):   8,4856 t,
  • oxid uhoľnatý (CO):   19,5236 t,
  • celkové organické látky (TOC):   0,4169 t,
  • formaldehyd (CH2O):   0,3619 t.
Poznámka:
Zverejnením informácií o vypustených emisiách za rok 2020 si prevádzkovateľ stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (spoločnosť MAEN SK spol. s r.o.) plní legislatívnu povinnosť informovať verejnosť o vypustených ZL z týchto zdrojov do ovzdušia (zabezpečenie slobodného prístupu verejnosti k informáciám, týkajúcich sa oblasti znečisťovania ovzdušia).
© MAEN SK spol. s r.o. (v.2021/04)

›  Využívaním obnoviteľnej energieprispievame k ochrane ovzdušiaOdplyňovanie skládok odpadovVýroba elektriny zo skládkového plynuPlynové kogeneračné jednotkyČerpacie stanice plynuZariadenia na úpravu a čistenie plynuVyužitie odpadového tepla

Návrat na obsah